រដ្ឋមន្រ្តី

ឯកឧត្តមបណ្ឌិត អ៊ុក រ៉ាប៊ុន រដ្ឋមន្រ្តី
ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ

ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួង

  • ខុទ្ទកាល័យរដ្ឋមន្រ្តី
  • រដ្ឋលេខាធិការ
  • អនុរដ្ឋលេខាធិការ

ជីវប្រវត្តិសង្ខេប

ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន
នាម និងគោត្តនាម ៖ បណ្ឌិត អ៊ុក រ៉ាប៊ុន
ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត៖
ទីកន្លែងកំណើត៖
សញ្ជាតិ៖ កម្ពុជា
ភាសាបរទេស៖
មុខតំណែង និងតួនាទីបច្ចុប្បន្ន
រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ

ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ

អាសយដ្ឋាន៖ ផ្លូវលេខ ១៦៩(ឆេកូឆ្លូវ៉ាគី) កាច់ជ្រុងមហាវិថីសហព័ន្ធរុស្ស៊ី
រាជធានីភ្នំពេញ
ទូរស័ព្ទលេខៈ +៨៥៥ ២៣ ៨៨៤ ៥៣៩
ទូរសារលេខៈ +៨៥៥ ២៣ ៩៩១ ១១៧
អ៊ីម៉ែល: Info@mrd.gov.kh
គេហទំព័រ: www.mrd.gov.kh
ទំព័រហ្វេសប៊ុក: www.facebook.com/mrdcambodia

ផែនទីបង្ហាញទីតាំងទីស្តីការក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ