February 27, 2018 Chhavorn SENG0

I.ស្ថានភាព​ទូទៅ

នាយកដ្ឋាន​ថែទាំ​សុខភាព​ជនបទ​មាន​បុគ្គលិក​មន្ដ្រីរាជការ​សរុប​ចំនួន ៤៧នាក់ ក្នុងនោះ

  • វេជ្ជបណ្ឌិត​ចំនួន ៤នាក់ (ស្ដ្រី ១នាក់ )
  • ឱសថការី-ឱសថការិនី​ចំនួន ៨នាក់ (បុរស ១នាក់ )
  • គ្រូពេទ្យ​មធ្យម​ចំនួន ៦នាក់ (ស្ដ្រី ២នាក់ )
  • គិលានុប្បដ្ឋាក​យិ​កា-គិលានុប្បដ្ឋាក​យិ​ការិនី​ចំនួន ៤នាក់ (ស្រី ១នាក់ )
  • និង​មន្ដ្រី​មានចំណេះដឹងផ្សេងៗចំនួន ២៧នាក់ ។


February 27, 2018 Chhavorn SENG0

I. ស្ថានភាព​ទូទៅ

នាយកដ្ឋាន​ថែទាំ​សុខភាព​ជនបទ​មាន​បុគ្គលិក​មន្ដ្រីរាជការ​សរុប​ចំនួន ៤៧នាក់ ក្នុងនោះ

  • វេជ្ជបណ្ឌិត​ចំនួន ៤នាក់ (ស្ដ្រី ១នាក់ )
  • ឱសថការី-ឱសថការិនី​ចំនួន ៨នាក់ (បុរស ១នាក់ )
  • គ្រូពេទ្យ​មធ្យម​ចំនួន ៦នាក់ (ស្ដ្រី ២នាក់ )
  • គិលានុប្បដ្ឋាក​យិ​កា-គិលានុប្បដ្ឋាក​យិ​ការិនី​ចំនួន ៤នាក់ (ស្រី ១នាក់ )
  • និង​មន្ដ្រី​មានចំណេះដឹងផ្សេងៗចំនួន ២៧នាក់ ។


February 27, 2018 Chhavorn SENG0

I.ស្ថានភាព​ទូទៅ

នាយកដ្ឋាន​ថែទាំ​សុខភាព​ជនបទ​មាន​បុគ្គលិក​មន្ដ្រីរាជការ​សរុប​ចំនួន ៤៧នាក់ ក្នុងនោះ

  • វេជ្ជបណ្ឌិត​ចំនួន ៤នាក់ (ស្ដ្រី ១នាក់)
  • ឱសថការី-ឱសថការិនី​ចំនួន ៨នាក់ (បុរស ១នាក់)
  • គ្រូពេទ្យ​មធ្យម​ចំនួន ៦នាក់ (ស្ដ្រី ២នាក់)
  • គិលានុប្បដ្ឋាក​យិ​កា-គិលានុប្បដ្ឋាក​យិ​ការិនី​ចំនួន ៤នាក់ (ស្រី ១នាក់)
  • និង​មន្ដ្រី​មានចំណេះដឹងផ្សេងៗចំនួន ២៧នាក់។


February 27, 2018 Chhavorn SENG0

I.ស្ថានភាព​ទូទៅ

នាយកដ្ឋាន​ថែទាំ​សុខភាព​ជនបទ​មាន​បុគ្គលិក​មន្ដ្រីរាជការ​សរុប​ចំនួន ៤៨នាក់ ក្នុងនោះ

 • វេជ្ជបណ្ឌិត​ចំនួន ៤នាក់ (ស្ដ្រី ១នាក់ )
 • ឱសថការី-ឱសថការិនី​ចំនួន ៨នាក់ (បុរស ១នាក់ )
 • គ្រូពេទ្យ​មធ្យម​ចំនួន ៦នាក់ (ស្ដ្រី ២នាក់ )
 • គិលានុប្បដ្ឋាក​យិ​កា-គិលានុប្បដ្ឋាក​យិ​ការិនី​ចំនួន ៤នាក់ (ស្រី ១នាក់)
 • និង​មន្ដ្រី​មានចំណេះដឹងផ្សេងៗចំនួន ២៨នាក់។


February 27, 2018 Chhavorn SENG0

I.ស្ថានភាព​ទូទៅ

នាយកដ្ឋាន​ថែទាំ​សុខភាព​ជនបទ​មាន​បុគ្គលិក​មន្ដ្រីរាជការ​សរុប​ចំនួន ៤៩នាក់ ក្នុងនោះ

 • វេជ្ជបណ្ឌិត​ចំនួន ៤នាក់ (ស្ដ្រី ១នាក់ )
 • ឱសថការី-ឱសថការិនី​ចំនួន ៩នាក់ (បុរស ១នាក់ )
 • គ្រូពេទ្យ​មធ្យម​ចំនួន ៥នាក់ (ស្ដ្រី ១នាក់ )
 • គិលានុប្បដ្ឋាក​យិ​កា-គិលានុប្បដ្ឋាក​យិ​ការិនី​ចំនួន ៤នាក់ (ស្រី ១នាក់ )
 • និង​មន្ដ្រី​មានចំណេះដឹងផ្សេងៗចំនួន ២៧នាក់។


February 27, 2018 Chhavorn SENG0

I.ស្ថានភាព​ទូទៅ

នាយកដ្ឋាន​ថែទាំ​សុខភាព​ជនបទ​មាន​បុគ្គលិក​មន្ដ្រីរាជការ​សរុប​ចំនួន ៤៩នាក់ ក្នុងនោះ

  • វេជ្ជបណ្ឌិត​ចំនួន ៤នាក់ (ស្ដ្រី ១នាក់ )
  • ឱសថការី-ឱសថការិនី​ចំនួន ៩នាក់ (បុរស ១នាក់ )
  • គ្រូពេទ្យ​មធ្យម​ចំនួន ៥នាក់ (ស្ដ្រី ១នាក់ )
  • គិលានុប្បដ្ឋាក​យិ​កា-គិលានុប្បដ្ឋាក​យិ​ការិនី​ចំនួន ៤នាក់ (ស្រី ១នាក់ )
  • និង​មន្ដ្រី​មានចំណេះដឹងផ្សេងៗចំនួន ២៧នាក់។


February 27, 2018 Chhavorn SENG0

I.ស្ថានភាព​ទូទៅ

នាយកដ្ឋាន​ថែទាំ​សុខភាព​ជនបទ​មាន​បុគ្គលិក​មន្ដ្រីរាជការ​សរុប​ចំនួន ៤៧នាក់ ក្នុងនោះ

  • វេជ្ជបណ្ឌិត​ចំនួន ៤នាក់ (ស្ដ្រី ១នាក់)
  • ឱសថការី-ឱសថការិនី​ចំនួន ៨នាក់ (បុរស ១នាក់)
  • គ្រូពេទ្យ​មធ្យម​ចំនួន ៦នាក់ (ស្ដ្រី ២នាក់)
  • គិលានុប្បដ្ឋាក​យិ​កា-គិលានុប្បដ្ឋាក​យិ​ការិនី​ចំនួន ៤នាក់ (ស្រី ១នាក់)
  • និង​មន្ដ្រី​មានចំណេះដឹងផ្សេងៗចំនួន ២៧នាក់។


February 27, 2018 Chhavorn SENG0

I.ស្ថានភាព​ទូទៅ

នាយកដ្ឋាន​ថែទាំ​សុខភាព​ជនបទ​មាន​បុគ្គលិក​មន្ដ្រីរាជការ​សរុប​ចំនួន ៤៩នាក់ ក្នុងនោះ

  • វេជ្ជបណ្ឌិត​ចំនួន ៤នាក់ (ស្ដ្រី ១នាក់ )
  • ឱសថការី-ឱសថការិនី​ចំនួន ៩នាក់ (បុរស ១នាក់ )
  • គ្រូពេទ្យ​មធ្យម​ចំនួន ៥នាក់ (ស្ដ្រី ១នាក់ )
  • គិលានុប្បដ្ឋាក​យិ​កា-គិលានុប្បដ្ឋាក​យិ​ការិនី​ចំនួន ៤នាក់ (ស្រី ១នាក់ )
  • និង​មន្ដ្រី​មានចំណេះដឹងផ្សេងៗចំនួន ២៧នាក់។


February 27, 2018 Chhavorn SENG0

I.ស្ថានភាព​ទូទៅ

នាយកដ្ឋាន​ថែទាំ​សុខភាព​ជនបទ​មាន​បុគ្គលិក​មន្ដ្រីរាជការ​សរុប​ចំនួន ៤៩នាក់ ក្នុងនោះ

  • វេជ្ជបណ្ឌិត​ចំនួន ៤នាក់ (ស្ដ្រី ១នាក់ )
  • ឱសថការី-ឱសថការិនី​ចំនួន ៩នាក់ (បុរស ១នាក់ )
  • គ្រូពេទ្យ​មធ្យម​ចំនួន ៥នាក់ (ស្ដ្រី ១នាក់ )
  • គិលានុប្បដ្ឋាក​យិ​កា-គិលានុប្បដ្ឋាក​យិ​ការិនី​ចំនួន ៤នាក់ (ស្រី ១នាក់ )
  • និង​មន្ដ្រី​មានចំណេះដឹងផ្សេងៗចំនួន ២៧នាក់។

Scroll Up