ប្រកាស​
March 20, 2018 by Sorithychesda PAN0
 1. ប្រកាស​សី្ត​ពី ការ​បង្កើត​គណៈ​កម្មា​ធិការ​លទ្ធកម្ម និង​អង្គ​ភាព​លទ្ធ​កម្ម​ប្រចាំ​ក្រសួង​អភិវឌ្ឍន៍​ជនបទ
 2. ប្រកាស​ស្តីពី​ការ​កែ​សម្រួល​រចនា​សម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រង​គម្រោង​ឥណទាន ក្រសួង​អភិវឌ្ឍន៍​ជន​បទ
 3. ប្រកាស​សី្ត​ពី ការ​តែង​តាំង​មន្រី្ត​ខុទ្ទកាល័យ​រដ្ឋ​មន្រី្ត​ក្រសួង​អភិវឌ្ឍន៍​ជនបទ
 4. ប្រកាស​សី្ត​ពី ការ​បង្កើត​ និង​តែង​តាំង​ថ្នាក់​ដឹក​នាំ​ និង​មន្រី្ត​រាជ​ការ​សម្រាប់​អនុវត្ត​គម្រោង​កែ​លម្អ​ផ្លូវ​ជន​បទ​ធន់​នឹង​ការ​ប្រែ​ប្រួល​អាកាស​ធាតុ​ក្រោម​ថវិកា​ហិរញ្ញ​ប្បទាន​សហ​ប្រតិបត្តិការ​ពី​ធនាគារ​ពិភព​លោក
 5. ប្រកាស​សី្ត​ពី ការ​កែ​សម្រួល​មន្រ្តី​រាជ​ការ​បំពេញ​ការ​ងារ​នៅ​អង្គ​ភាព​អនុវត្តន៍​គម្រោង​ឥណទាន​ក្រសួង​អភិវឌ្ឍន៍​ជន​បទ​ខេត្ត​កំពង់​ចាម
 6. ប្រកាស​សី្ត​ពី ការ​តែង​តាំង​បន្ថែម​សមាស​ភាព​អង្គភាព​ត្រួត​ពិនិត្យ​ទម្ងន់ និង​ទំហំ​យាន​យន្ត​លើ​ផ្លូវ​ជនបទ​ក្រាល​កៅស៊ូ និង​បេតុង​ក្នុង​ខេត្ត​កំពង់​ស្ពឺ និង​ខេត្ត​ត្បូងឃ្មុំ
 7. ប្រកាស​សី្តពី ការ​កែ​សម្រួល​សមាស​ភាព​ថ្នាក់​ដឹក​នាំ និង​មន្រី្ត​រាជ​ការ​សម្រាប់​បំពេញ​ការងារ​នៅ​ក្នុង​អង្គភាព​គ្រប់​គ្រង និង​អង្គភាព​អនុ​វត្តន៍​គម្រោង​កែ​លម្អ​ផ្លូវ​ជនបទ​ជំហាន​ទី ២ ក្រោម​ហិរញ្ញប្បទាន​របស់​ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍​អាស៊ី​(ADB) (EDCF) (ADF) និង (NDF)
 8. ប្រកាស​សី្ត​ពី​ ការ​កែ​សម្រួល​សមាស​ភាព​គណៈ​កម្មការ​ត្រួត​ពិនិត្យ​កិច្ច​ការ​លទ្ធកម្ម និង​គណៈ​កម្មការ​វាយ​តម្លៃ​ឯកសារ​ដេញ​ថ្លៃ​របស់​គម្រោង​កែ​លម្អ​ផ្លូវ​ជនបទ​ជំហាន​ទី ២
 9. ប្រកាស​សី្ត​ពី ការ​សម្រួល​សមាស​ភាព​ក្រុម​ការ​ងារ​ក្រសួង​អភិវឌ្ឍន៍​ជនបទ ដើម្បី​រៀប​ចំ​បញ្ចី​សារពើ​ភ័ណ្ឌ​ និង​មូល​ដ្ឋាន​ទិន្ន​ន័យ​ផ្លូវ​ជនបទ នៃ​ព្រះ​រាជា​ណាចក្រ​កម្ពុជា
 10. ប្រកាស​សី្តពី ការ​តែង​តាំង​សមាសភាព​អង្គភាព​ត្រួត​ពិនិត្យ​ទម្ងន់ និង​ទំហំ​យាន​យន្តលើ​ផ្លូវ​ជនបទ​ក្រាល​កៅស៊ូ និង​បេតុង​ក្នុង​ខេត្ត​ត្បូង​ឃ្មុំ
 11. ប្រកាស​សី្តពី បង្កើត​ក្រុម​ការ​ងារ​អនុវត្ត​គម្រោង​ការ​អភិ​វឌ្ឍន៍​សហគមន៍​ជនបទ​ចម្រុុះ​ធន់​នឹង​ការ​ប្រែប្រួល​អាកាសធាតុ
 12. ប្រកាសស្តីពី ការកែសម្រួលរចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងគម្រោងឥណទានក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
 13. ប្រកាស​សី្តពី​ ការកែសម្រួល​សមាស​ភាព​អង្គភាព​គ្រប់គ្រង​គម្រោង​កែលម្អ​ផ្លូវ​ជនបទ​ជំហាន​ទី២ ក្រោមហិរញ្ញ​ប្បទាន​របស់​ធនាគារ​អភិវឌ្ឍន៍​អាស៊ី (ADB) និង​ហិរញ្ញប្បទាន​ពីមូលនិធិសហប្រតិបត្តិការ​អភិវឌ្ឍន៍​សេដ្ឋកិច្ច​កូរ៉េ (EDCF)
 14. ប្រកាសសី្តពីការធ្វើប្រតិភូកម្មមុខងារផ្តល់ សេវាអនាម័យ​​​ជនបទ​​​​​ជូន​​​​​រដ្ឋបាលស្រុក​​​គោលដៅ​​​​ក្នុង ​​ខេត្តកំពង់សឺ្ព និងខេត្តត្បូងឃ្មុំ
 15. ប្រកាស​ស្តីពី​ការ​សម្រួល​ភារកិច្ច និង​តែង​តាំង​មន្រ្តី​ខុទ្ទកាល័យ​រដ្ឋ​មន្រ្តី​ក្រសួង​អភិវឌ្ឍន៍​ជន​បទ​
 16. ប្រកាស​សី្ត​ពី​ កែ​សម្រួល​សមាស​ភាព​ក្រុម​​​ការងារ​ក្រសួងអភិឌ្ឍន៍​ជន​បទ​ ​ដើម្បី​រៀបចំបញ្ជី​សារពើ​ភ័ណ្ឌ​និង​មូល​ដ្ឋាន​ទិន្នន៍យ​ផ្លូវ​ជន​បទ​ នៃ​ព្រះ​រាជា​ណា​ចក្រ​កម្ពុជា
 17. ប្រកាសស្តីពី ការបន្ថែមសមាជិកគណៈ​​កម្មាធិការលទ្ធកម្មនិង​អង្គ​ភាព​​​លទ្ធ​កម្ម​​ប្រចាំ​​​ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍​​​​​​​​​​ជនបទ
 18. ប្រកាស​ស្តីពី​ការកែសម្រួល​មន្ត្រីរាជកា​រ​បំពេញការងារ​នៅ​អង្គភាព​អនុវត្តន៍​គម្រោង​ឥណទាន​ក្រសួង​អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ​ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
 19. ប្រកាស​ស្តីពី​ការបង្កើត​គណៈកម្មាធិកា​រ​លទ្ធកម្មធ​កម្ម និង​អង្គភាព​លទ្ធកម្ម​ប្រចាំ​ក្រសួង​អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
 20. ប្រកាស​ស្តីពីការតែងតាំង​អង្គភាព​អនុវត្តន៍​គម្រោង​ឥណទាន​ក្រសួង​អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ​ខេត្តស្ទឹងត្រែង
 21. ប្រកាសស្តីពីការតែងតាំងអង្គភាពអនុវត្តន៍គម្រោងឥណទានក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្តកំពង់ធំ
 22. ប្រកាស​ស្តីពី ការកែសម្រួល​សមាសភាព​មន្ត្រីរាជការ ថ្នាក់កណ្តាល និង​ថ្នាក់​រាជធានី ខេត្ត សម្រាប់​អនុវត្ត​កមម្ម​វិធី​ផ្គត់ផ្គង់​ទឹកស្អាត និង​អនាម័យ​ជនបទ ក្រោម​ជំនួយ​ហិរញ្ញប្បទាន​សហប្រតិបត្តិកា​រ​របស់​អង្គការ​យូ​នី​សេ​ហ្វ
 23. ប្រកាស​ស្តីពី ការកែសម្រួល​សមាសភាព​មន្ត្រីរាជការ​បម្រើការ​ងារ​ជាមួយ​គម្រោង​ស្តារឡើងវិញ​បន្ទាន់​នូវ​ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ​រូបវ័ន្ត​ដោយ​ទឹកជំនន់​ឆ្នាំ ២០១៣
 24. ប្រកាស​ស្តីពី​ការកែសម្រួល​មន្ត្រីរាជកា​រ​បំពេញការងារ​នៅ​អង្គភាព​អនុវត្ត​គម្រោង​ឥណទាន​ក្រសួង​អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ​ខេត្តបាត់ដំបង
 25. ប្រកាសស្តីពីការកែសម្រួលសមាសភាពក្រុមការងារយេនឌ័ររបស់ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
 26. ប្រកាស​ស្តីពី​ការបង្កើត​ក្រុមការងារ​សម្របសម្រួល និង​អនុវត្ត​កម្មវិធី​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​កាត់បន្ថយ​ភាពក្រីក្រ​ក្នុង​ក្របខណ្ឌ​ហិរញ្ញប្បទាន​សហប្រតិបត្តិកា​រ​ជាមួយ​សាធារណរដ្ឋ​ប្រជាមានិត​ចិន
 27. ប្រកាស​ស្តីពី​ការតែងតាំង​សមាសភាព​អង្គភាព​ត្រួតពិនិត្យ​ទម្ងន់ និង​ទំហំ​យានយន្ត​លើផ្លូវ​ជនបទ​ក្រាល​កៅស៊ូ និង​បេតុង​ក្នុង​ខេត្តសៀមរាប
 28. ប្រកាស​ស្តីពី​ការតែងតាំង​ថ្នាក់ដឹកនាំ និង​មន្ត្រីរាជការ​សម្រាប់​គណៈ​កម្ម​ការត្រួតពិនិត្យ​កិច្ចការ​លទ្ធកម្ម​របស់​គម្រោង​សាងសង់​ផ្លូវ​ក្រាល​កៅស៊ូ​ពីរ​ជាន់ នៅ​ខេត្តស្ទឹងត្រែង
 29. ប្រកាស​ស្តីពី​ការកែសម្រួល​មន្ត្រីរាជកា​រ​សម្រាប់​បំពេញការងារ​នៅ​អង្គភាព​អនុវត្ត​គម្រោង​កែលម្អ​ជនបទ​ជំហាន​ទី ២
 30. ប្រកាសស្តី​ពី ការ​តែងតាំង​មន្រ្តី​រាជការ​បន្ថែម​សម្រាប់បំពេញ​ការងារ​ក្នុង​អង្គភាព​គ្រប់គ្រង​គម្រោង​កែលម្អ​ផ្លូវជនបទ​ជំហាន​ទី ២
Scroll Up