March 1, 2018 Sovannaroth TON0

១. ស្ថានភាព​មន្ត្រីរាជការ

ក. ចំនួន​មន្ត្រីរាជការ នាយកដ្ឋាន​បណ្តុះបណ្តាល និង​ស្រាវជ្រាវ  មាន​មន្ត្រី​បម្រើ​ការងារ សរុប​ចំនួន ៤០ នាក់ ក្នុងនោះ មាន​ស្ត្រី ចំនួន ០៦ នាក់ ។

ខ. ចំនួន​មន្ត្រីរាជការ​អវត្តមាន                       ៖       គ្មាន

គ. ចំនួន​មន្ត្រីរាជការ​ស្ថិតក្នុង​ភាព​ទំនេរ​គ្មាន​បៀវត្ស        ៖       គ្មាន

ឃ.ចំនួន​មន្ត្រីរាជការ​កំពុង​សហ​ការ​ជាមួយ​អង្គការ​ដៃគូ    ៖       ០៣ នាក់March 1, 2018 Sovannaroth TON0

១. ស្ថានភាព​មន្ត្រីរាជការ

ក. ចំនួន​មន្ត្រីរាជការ នាយកដ្ឋាន​បណ្តុះបណ្តាល និង​ស្រាវជ្រាវ  មាន​មន្ត្រី​បម្រើ​ការងារ សរុប​ចំនួន ៤១ នាក់ ក្នុងនោះ មាន​ស្ត្រី ចំនួន ០៦ នាក់ ។

ខ. ចំនួន​មន្ត្រីរាជការ​អវត្តមាន                       ៖       គ្មាន

គ. ចំនួន​មន្ត្រីរាជការ​ស្ថិតក្នុង​ភាព​ទំនេរ​គ្មាន​បៀវត្ស        ៖       គ្មាន

ឃ.ចំនួន​មន្ត្រីរាជការ​កំពុង​សហ​ការ​ជាមួយ​អង្គការ​ដៃគូ    ៖       ០៣ នាក់March 1, 2018 Sovannaroth TON0

១. ស្ថានភាព​មន្ត្រីរាជការ

ក. ចំនួន​មន្ត្រីរាជការ នាយកដ្ឋាន​បណ្តុះបណ្តាល និង​ស្រាវជ្រាវ  មាន​មន្ត្រី​បម្រើ​ការងារ សរុប​ចំនួន ៤១ នាក់ ក្នុងនោះ មាន​ស្ត្រី ចំនួន ០៦ នាក់ ។

ខ. ចំនួន​មន្ត្រីរាជការ​អវត្តមាន                       ៖       គ្មាន

គ. ចំនួន​មន្ត្រីរាជការ​ស្ថិតក្នុង​ភាព​ទំនេរ​គ្មាន​បៀវត្ស        ៖       គ្មាន

ឃ.ចំនួន​មន្ត្រីរាជការ​កំពុង​សហ​ការ​ជាមួយ​អង្គការ​ដៃគូ    ៖       ០៣ នាក់March 1, 2018 Sovannaroth TON0

១. ស្ថានភាព​មន្ត្រីរាជការ

ក. ចំនួន​មន្ត្រីរាជការ នាយកដ្ឋាន​បណ្តុះបណ្តាល និង​ស្រាវជ្រាវ  មាន​មន្ត្រី​បម្រើ​ការងារ សរុប​ចំនួន ៤១ នាក់ ក្នុងនោះ មាន​ស្ត្រី ចំនួន ០៦ នាក់ ។

ខ. ចំនួន​មន្ត្រីរាជការ​អវត្តមាន                       ៖       គ្មាន

គ. ចំនួន​មន្ត្រីរាជការ​ស្ថិតក្នុង​ភាព​ទំនេរ​គ្មាន​បៀវត្ស        ៖       គ្មាន

ឃ.ចំនួន​មន្ត្រីរាជការ​កំពុង​សហ​ការ​ជាមួយ​អង្គការ​ដៃគូ    ៖       ០៣ នាក់March 1, 2018 Sovannaroth TON0

១. ស្ថានភាព​មន្ត្រីរាជការ

ក. ចំនួន​មន្ត្រីរាជការ នាយកដ្ឋាន​បណ្តុះបណ្តាល និង​ស្រាវជ្រាវ  មាន​មន្ត្រី​បម្រើ​ការងារ សរុប​ចំនួន ៤១ នាក់ ក្នុងនោះ មាន​ស្ត្រី ចំនួន ០៦ នាក់ ។

ខ. ចំនួន​មន្ត្រីរាជការ​អវត្តមាន                       ៖       គ្មាន

គ. ចំនួន​មន្ត្រីរាជការ​ស្ថិតក្នុង​ភាព​ទំនេរ​គ្មាន​បៀវត្ស        ៖       គ្មាន

ឃ.ចំនួន​មន្ត្រីរាជការ​កំពុង​សហ​ការ​ជាមួយ​អង្គការ​ដៃគូ    ៖       ០៣ នាក់March 1, 2018 Sovannaroth TON0

១. ស្ថានភាព​មន្ត្រីរាជការ

ក. ចំនួន​មន្ត្រីរាជការ នាយកដ្ឋាន​បណ្តុះបណ្តាល និង​ស្រាវជ្រាវ  មាន​មន្ត្រី​បម្រើ​ការងារ សរុប​ចំនួន ៤០ នាក់ ក្នុងនោះ មាន​ស្ត្រី ចំនួន ០៦ នាក់ ។

ខ. ចំនួន​មន្ត្រីរាជការ​អវត្តមាន                       ៖       ជា បូរ៉ា (លុបឈ្មោះ)

គ. ចំនួន​មន្ត្រីរាជការ​ស្ថិតក្នុង​ភាព​ទំនេរ​គ្មាន​បៀវត្ស        ៖       គ្មាន

ឃ.ចំនួន​មន្ត្រីរាជការ​កំពុង​សហ​ការ​ជាមួយ​អង្គការ​ដៃគូ    ៖       ០៣ នាក់March 1, 2018 Sovannaroth TON0

១. ស្ថានភាព​មន្ត្រីរាជការ

ក. ចំនួន​មន្ត្រីរាជការ នាយកដ្ឋាន​បណ្តុះបណ្តាល និង​ស្រាវជ្រាវ  មាន​មន្ត្រី​បម្រើ​ការងារ សរុប​ចំនួន ៤១ នាក់ ក្នុងនោះ មាន​ស្ត្រី ចំនួន ០៦ នាក់ ។

ខ. ចំនួន​មន្ត្រីរាជការ​អវត្តមាន                       ៖       ០១ រូប

គ. ចំនួន​មន្ត្រីរាជការ​ស្ថិតក្នុង​ភាព​ទំនេរ​គ្មាន​បៀវត្ស        ៖       គ្មាន

ឃ.ចំនួន​មន្ត្រីរាជការ​កំពុង​សហ​ការ​ជាមួយ​អង្គការ​ដៃគូ    ៖       ០៧ នាក់March 1, 2018 Sovannaroth TON0

១. ស្ថានភាព​មន្ត្រីរាជការ

ក. ចំនួន​មន្ត្រីរាជការ នាយកដ្ឋាន​បណ្តុះបណ្តាល និង​ស្រាវជ្រាវ  មាន​មន្ត្រី​បម្រើ​ការងារ សរុប​ចំនួន ៤១ នាក់ ក្នុងនោះ មាន​ស្ត្រី ចំនួន ០៦ នាក់ ។

ខ. ចំនួន​មន្ត្រីរាជការ​អវត្តមាន                       ៖       ០១ រូប

គ. ចំនួន​មន្ត្រីរាជការ​ស្ថិតក្នុង​ភាព​ទំនេរ​គ្មាន​បៀវត្ស        ៖       គ្មាន

ឃ.ចំនួន​មន្ត្រីរាជការ​កំពុង​សហ​ការ​ជាមួយ​អង្គការ​ដៃគូ    ៖       ០៧ នាក់March 1, 2018 Sovannaroth TON0

១. ស្ថានភាព​មន្ត្រីរាជការ

ក. ចំនួន​មន្ត្រីរាជការ នាយកដ្ឋាន​បណ្តុះបណ្តាល និង​ស្រាវជ្រាវ  មាន​មន្ត្រី​បម្រើ​ការងារ សរុប​ចំនួន ៤១ នាក់ ក្នុងនោះ មាន​ស្ត្រី ចំនួន ០៦ នាក់ ។

ខ. ចំនួន​មន្ត្រីរាជការ​អវត្តមាន                       ៖       ០១ រូប

គ. ចំនួន​មន្ត្រីរាជការ​ស្ថិតក្នុង​ភាព​ទំនេរ​គ្មាន​បៀវត្ស        ៖       គ្មាន

ឃ.ចំនួន​មន្ត្រីរាជការ​កំពុង​សហ​ការ​ជាមួយ​អង្គការ​ដៃគូ    ៖       ០៧ នាក់March 1, 2018 Sovannaroth TON0

១. ស្ថានភាព​មន្ត្រីរាជការ

ក. ចំនួន​មន្ត្រីរាជការ នាយកដ្ឋាន​បណ្តុះបណ្តាល និង​ស្រាវជ្រាវ  មាន​មន្ត្រី​បម្រើ​ការងារ សរុប​ចំនួន ៤១ នាក់ ក្នុងនោះ មាន​ស្ត្រី ចំនួន ០៦ នាក់ ។

ខ. ចំនួន​មន្ត្រីរាជការ​អវត្តមាន                       ៖       គ្មាន

គ. ចំនួន​មន្ត្រីរាជការ​ស្ថិតក្នុង​ភាព​ទំនេរ​គ្មាន​បៀវត្ស             គ្មាន

ឃ.ចំនួន​មន្ត្រីរាជការ​កំពុង​សហ​ការ​ជាមួយ​អង្គការ​ដៃគូ    ៖       ០៧ នាក់


Scroll Up