March 7, 2018 Sovannaroth TON0

មន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្តកែបមានមន្ត្រីសរុបចំនួន ២០នាក់ក្នុងនោះស្រីចំនួន០៤នាក់ មានប្រធាន​មន្ទីរ​០១​នាក់​និងអនុប្រធានមន្ទីរ០២នាក់ជាជំនួយការ ប្រធានមន្ទីរ ហើយមន្ទីរមាន រចនា សម្ព័ន្ធ ចែកចេញជា០៦ការិយាល័យក្រោមឱវាទ​របស់មន្ទីរ៖

១- ការិយាល័យរដ្ឋបាល-ហិរញ្ញវត្ថុ

២- ការិយាល័យផ្លូវជនបទ

៣- ការិយាល័យផ្គត់ផ្គង់ទឹកជនបទ

៤- ការិយាល័យសុខភាពជនបទ

៥- ការិយាល័យអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍

៦- ការិយាល័យសេដ្ឋកិច្ចជនបទMarch 7, 2018 Sovannaroth TON0

មន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្តកែបមានមន្ត្រីសរុបចំនួន២០នាក់ក្នុងនោះស្រីចំនួន០៤នាក់មានប្រធានមន្ទីរ០១នាក់ និងអនុប្រធានមន្ទីរ ០២នាក់ ជាជំនួយការ ប្រធានមន្ទីរ ហើយមន្ទីរ មានរចនាសម្ព័ន្ធ ចែកចេញជា ០៦ការិយា- ល័យក្រោមឱវាទរបស់មន្ទីរ ៖

 1. ការិយាល័យរដ្ឋបាល-ហិរញ្ញវត្ថុ
 2. ការិយាល័យផ្លូវជនបទ
 3. ការិយាល័យផ្គត់ផ្គង់ទឹកជនបទ
 4. ការិយាល័យសុខភាពជនបទ
 5. ការិយាល័យអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍
 6. ការិយាល័យសេដ្ឋកិច្ចជនបទ
 7. សកម្មភាពចូលរួម និងលទ្ធផលការងារការិយាល័យជំនាញ
 8. ការងាររដ្ឋបាល និងការចូលរួម


March 7, 2018 Sovannaroth TON0

មន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្តកែបមានមន្ត្រីសរុបចំនួន ២០នាក់ ក្នុងនោះស្រីចំនួន ០៤នាក់ មានប្រធានមន្ទីរ ០១នាក់ និងអនុប្រធានមន្ទីរ ០២នាក់ ជាជំនួយការប្រធានមន្ទីរ ហើយមន្ទីរមានរចនាសម្ព័ន្ធចែកចេញជា ០៦ការិយា ល័យក្រោមឱវាទរបស់មន្ទីរ

 1. ការិយាល័យរដ្ឋបាលហិរញ្ញវត្ថុ
 2. ការិយាល័យផ្លូវជនបទ
 3. ការិយាល័យផ្គត់ផ្គង់ទឹកជនបទ
 4. ការិយាល័យសុខភាពជនបទ
 5. ការិយាល័យអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍
 6. ការិយាល័យសេដ្ឋកិច្ចជនបទ


March 7, 2018 Sovannaroth TON0
មន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្តកែបមានមន្ត្រីសរុបចំនួន ២០នាក់ ក្នុងនោះស្រីចំនួន ០៤នាក់ មានប្រធានមន្ទីរ ០១នាក់ និងអនុប្រធានមន្ទីរ ០២នាក់ ជាជំនួយការប្រធានមន្ទីរ ហើយមន្ទីរមានរចនាសម្ព័ន្ធចែកចេញជា ០៦ការិយា ល័យក្រោមឱវាទរបស់មន្ទីរ

 1. ការិយាល័យរដ្ឋបាលហិរញ្ញវត្ថុ
 2. ការិយាល័យផ្លូវជនបទ
 3. ការិយាល័យផ្គត់ផ្គង់ទឹកជនបទ
 4. ការិយាល័យសុខភាពជនបទ
 5. ការិយាល័យអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍
 6. ការិយាល័យសេដ្ឋកិច្ចជនបទ


March 7, 2018 Sovannaroth TON0

មន្ទីរ​អភិវឌ្ឍន៍​ជន​បទ​ខេត្ត​កែប​មាន​មន្ត្រី​សរុប​ចំនួន២០​នាក់ក្នុង​នោះ​ស្រី​ចំនួន០៤នាក់ មាន​ប្រធាន​មន្ទីរ០១នាក់និង​អនុ​ប្រធាន​មន្ទីរ០២នាក់ជា​ជំនួយ​ការ​ប្រធាន​មន្ទីរហើយ​មន្ទីរ​មាន​រចនា​សម្ព័ន្ធ​ចែក​ចេញ​ជា០៦ការិយាល័យ​ក្រោម​ឱវាទ​របស់​មន្ទីរ៖

ការិយាល័យ​រដ្ឋបាលហិរញ្ញ​វត្ថុ

ការិយាល័យ​ផ្លូវ​ជន​បទ

ការិយាល័យ​ផ្គត់​ផ្គង់​ទឹក​ជន​បទ

ការិយាល័យ​សុខភាព​ជន​បទ

ការិយាល័យ​អភិវឌ្ឍន៍​សហគមន៍

ការិយាល័យ​សេដ្ឋកិច្ច​ជនបទMarch 7, 2018 Sovannaroth TON0

មន្ទីរ​អភិវឌ្ឍន៍​ជនបទ​ខេត្ត​កែប​មាន​មន្ត្រី​សរុប​ចំនួន ២០ នាក់ ក្នុង​នោះ​ស្រី​ចំនួន ០៤ នាក់ មាន​ប្រធានមន្ទីរ ០១ នាក់ និង​អនុប្រធាន​មន្ទីរ ០២ នាក់ ជា​ជំនួយ​ការ​ប្រធាន​មន្ទីរ ហើយ​មន្ទីរ​មាន​រចនា​សម្ព័ន្ធ​ចែក​ចេញ​ជា ០៦ ការិយាល័យ​ ៖
1.ការិយាល័យ​រដ្ឋបាល​-ហិរញ្ញ​វត្ថុ
2.ការិយាល័យ​ផ្លូវលំ​ជនបទ
3.ការិយាល័យ​ផ្គត់ផ្គង់​ទឹក​ជនបទ
4.ការិយាល័យ​សុខភាព​ជនបទ
5.ការិយាល័យ​អភិវឌ្ឍន៍​សហគមន៍
6.ការិយាល័យ​អភិវឌ្ឍន៍​សេដ្ឋកិច្ច​ជនបទMarch 7, 2018 Sovannaroth TON0

មន្ទីរ​អភិវឌ្ឍន៍​ជនបទ​ខេត្ត​កែប​មាន​មន្ត្រី​សរុប​ចំនួន ២០ នាក់ ក្នុង​នោះ​ស្រី​ចំនួន ០៤ នាក់ មាន​ប្រធានមន្ទីរ ០១ នាក់ និង​អនុប្រធាន​មន្ទីរ ០២ នាក់ ជា​ជំនួយ​ការ​ប្រធាន​មន្ទីរ ហើយ​មន្ទីរ​មាន​រចនា​សម្ព័ន្ធ​ចែក​ចេញ​ជា ០៦ ការិយាល័យ​ ៖
1.ការិយាល័យ​រដ្ឋបាល​-ហិរញ្ញ​វត្ថុ
2.ការិយាល័យ​ផ្លូវលំ​ជនបទ
3.ការិយាល័យ​ផ្គត់ផ្គង់​ទឹក​ជនបទ
4.ការិយាល័យ​សុខភាព​ជនបទ
5.ការិយាល័យ​អភិវឌ្ឍន៍​សហគមន៍
6.ការិយាល័យ​អភិវឌ្ឍន៍​សេដ្ឋកិច្ច​ជនបទ
I.សកម្មភាព​ចូលរួម និង​លទ្ធផល​ការងារ​ការិយាល័យ​ជំនាញMarch 7, 2018 Sovannaroth TON0

ន្ទីរ​អភិវឌ្ឍន៍​ជនបទ​ខេត្ត​កែប​មាន​មន្ត្រី​សរុប​ចំនួន ២០ នាក់ ក្នុង​នោះ​ស្រី​ចំនួន ០៤ នាក់ មាន​ប្រធានមន្ទីរ ០១ នាក់ និង​អនុប្រធាន​មន្ទីរ ០២ នាក់ ជា​ជំនួយ​ការ​ប្រធាន​មន្ទីរ ហើយ​មន្ទីរ​មាន​រចនា​សម្ព័ន្ធ​ចែក​ចេញ​ជា ០៦ ការិយាល័យ​ ៖
1.ការិយាល័យ​រដ្ឋបាល​-ហិរញ្ញ​វត្ថុ
2.ការិយាល័យ​ផ្លូវលំ​ជនបទ
3.ការិយាល័យ​ផ្គត់ផ្គង់​ទឹក​ជនបទ
4.ការិយាល័យ​សុខភាព​ជនបទ
5.ការិយាល័យ​អភិវឌ្ឍន៍​សហគមន៍
6.ការិយាល័យ​អភិវឌ្ឍន៍​សេដ្ឋកិច្ច​ជនបទMarch 7, 2018 Sovannaroth TON0

មន្ទីរ​អភិវឌ្ឍន៍​ជនបទ​ខេត្ត​កែប​មាន​មន្ត្រី​សរុប​ចំនួន ២០ នាក់ ក្នុង​នោះ​ស្រី​ចំនួន ០៤ នាក់ មាន​ប្រធានមន្ទីរ ០១ នាក់ និង​អនុប្រធាន​មន្ទីរ ០២ នាក់ ជា​ជំនួយ​ការ​ប្រធាន​មន្ទីរ ហើយ​មន្ទីរ​មាន​រចនា​សម្ព័ន្ធ​ចែក​ចេញ​ជា ០៦ ការិយាល័យ​ ៖
1.ការិយាល័យ​រដ្ឋបាល​-ហិរញ្ញ​វត្ថុ
2.ការិយាល័យ​ផ្លូវលំ​ជនបទ
3.ការិយាល័យ​ផ្គត់ផ្គង់​ទឹក​ជនបទ
4.ការិយាល័យ​សុខភាព​ជនបទ
5.ការិយាល័យ​អភិវឌ្ឍន៍​សហគមន៍
6.ការិយាល័យ​អភិវឌ្ឍន៍​សេដ្ឋកិច្ច​ជនបទMarch 7, 2018 Sovannaroth TON0

មន្ទីរ​អភិវឌ្ឍន៍​ជនបទ​ខេត្ត​កែប​មាន​មន្ត្រី​សរុប​ចំនួន ២០ នាក់ ក្នុង​នោះ​ស្រី​ចំនួន ០៤ នាក់ មាន​ប្រធានមន្ទីរ ០១ នាក់ និង​អនុប្រធាន​មន្ទីរ ០២ នាក់ ជា​ជំនួយ​ការ​ប្រធាន​មន្ទីរ ហើយ​មន្ទីរ​មាន​រចនា​សម្ព័ន្ធ​ចែក​ចេញ​ជា ០៦ ការិយាល័យ​ ៖
1.ការិយាល័យ​រដ្ឋបាល​-ហិរញ្ញ​វត្ថុ
2.ការិយាល័យ​ផ្លូវលំ​ជនបទ
3.ការិយាល័យ​ផ្គត់ផ្គង់​ទឹក​ជនបទ
4.ការិយាល័យ​សុខភាព​ជនបទ
5.ការិយាល័យ​អភិវឌ្ឍន៍​សហគមន៍
6.ការិយាល័យ​អភិវឌ្ឍន៍​សេដ្ឋកិច្ច​ជនបទ


Scroll Up