មន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្តឧត្ដរមានជ័យ
March 13, 2018 by Sorithychesda PAN0
 1. របាយការណ៍ប្រចាំខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ របស់មន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ខេត្តឧត្តរមានជ័យ
 2. របាយការណ៍ប្រចាំខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៨ របស់មន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ខេត្តឧត្តរមានជ័យ
 3. របាយការណ៍ប្រចាំឆមាសទី១ ឆ្នាំ ២០១៨ របស់មន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ខេត្តឧត្តរមានជ័យ
 4. របាយការណ៍ប្រចាំខែឧសភា ឆ្នាំ ២០១៨ របស់មន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ខេត្តឧត្តរមានជ័យ
 5. របាយការណ៍ប្រចាំខែមេសា ឆ្នាំ ២០១៨ របស់មន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ខេត្តឧត្តរមានជ័យ
 6. របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ ២០១៨ របស់មន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ខេត្តឧត្តរមានជ័យ
 7. របាយការណ៍ប្រចាំខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៨ របស់មន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ខេត្តឧត្តរមានជ័យ
 8. របាយការណ៍ប្រចាំខែមករា ឆ្នាំ ២០១៨ របស់មន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ខេត្តឧត្តរមានជ័យ
 9. របាយការណ៍ប្រចាំខែសីហា ឆ្នាំ ២០១៦ របស់មន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ខេត្តឧត្តរមានជ័យ
 10. របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី ១ ឆ្នាំ ២០១៦ របស់មន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ខេត្តឧត្តរមានជ័យ
 11. របាយការណ៍ប្រចាំខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៦ របស់មន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ខេត្តឧត្តរមានជ័យ
 12. របាយការណ៍ប្រចាំខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៦ របស់មន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ខេត្តឧត្តរមានជ័យ
 13. របាយការណ៍ប្រចាំខែឧសភា ឆ្នាំ ២០១៦ របស់មន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ខេត្តឧត្តរមានជ័យ
 14. របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី ១ ឆ្នាំ ២០១៦ របស់មន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ខេត្តឧត្តរមានជ័យ
 15. របាយការណ៍ប្រចាំខែមេសា ឆ្នាំ ២០១៦ របស់មន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ខេត្តឧត្តរមានជ័យ
 16. របាយការណ៍ប្រចាំខែមីនា ឆ្នាំ ២០១៦ របស់មន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ខេត្តឧត្តរមានជ័យ
 17. របាយការណ៍ប្រចាំខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៦ របស់មន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ខេត្តឧត្តរមានជ័យ
 18. របាយ​ការណ៍​ប្រ​​ចាំ​​ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៦ របស់​មន្ទីរ​អភិវឌ្ឍន៍​ជន​បទ​ ខេត្ត​ឧត្តរ​មាន​ជ័យ
 19. របាយការណ៍ប្រចំាខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ របស់មន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ខេត្តឧត្តរមានជ័យ
 20. របាយការណ៍ប្រចាំខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៥ របស់មន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ខេត្តឧត្តរមានជ័យ
 21. របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី ៣ ឆ្នាំ ២០១៥ របស់មន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ខេត្តឧត្តរមានជ័យ
 22. របាយការណ៍ប្រចាំខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ របស់មន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ខេត្តឧត្តរមានជ័យ
 23. របាយការណ៍ប្រចាំខែសីហា ឆ្នាំ ២០១៥ របស់មន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ខេត្តឧត្តរមានជ័យ
 24. របាយការណ៍ប្រចាំខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១៥ របស់មន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្តឧត្តរមានជ័យ
 25. របាយការណ៍ប្រចាំខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៥ របស់មន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្តឧត្តរមានជ័យ
 26. របាយការណ៍ប្រចាំខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៥ របស់មន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្តឧត្តរមានជ័យ
 27. របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី ១ ឆ្នាំ ២០១៥ របស់មន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ខេត្តឧត្តរមានជ័យ
 28. របាយការណ៍ប្រចាំខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៥ របស់មន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្តឧត្តរមានជ័យ
 29. របាយការណ៍ប្រចាំខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៥ របស់មន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្តឧត្តរមានជ័យ
 30. របាយការណ៍ប្រចាំខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៥ របស់មន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្តឧត្តរមានជ័យ
 31. របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៤ របស់មន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ខេត្តឧត្តរមានជ័យ
 32. របាយការណ៍ប្រចាំខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៤ របស់មន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្តឧត្តរមានជ័យ
 33. របាយការណ៍ប្រចាំខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៤ របស់មន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្តឧត្តរមានជ័យ
 34. របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី៣ ឆ្នាំ ២០១៤ របស់មន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ខេត្តឧត្តរមានជ័យ
 35. របាយការណ៍ប្រចាំខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៤ របស់មន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្តឧត្តរមានជ័យ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Scroll Up