មន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្តព្រះវិហារ
March 9, 2018 by Sorithychesda PAN0
 1. របាយការណ៍ប្រចាំខែសីហា ឆ្នាំ ២០១៦ របស់មន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្តព្រះវិហារ
 2. របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី ២ ឆ្នាំ ២០១៦ របស់មន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្តព្រះវិហារ
 3. របាយការណ៍ប្រចាំឆមាសទី ១ ឆ្នាំ ២០១៦ របស់មន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្តព្រះវិហារ
 4. របាយការណ៍ប្រចាំខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៦ របស់មន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្តព្រះវិហារ
 5. របាយការណ៍ប្រចាំខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៦ របស់មន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្តព្រះវិហារ
 6. របាយការណ៍ប្រចាំខែឧសភា ឆ្នាំ ២០១៦ របស់មន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្តព្រះវិហារ
 7. របាយការណ៍ប្រចាំខែមេសា ឆ្នាំ ២០១៦ របស់មន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្តព្រះវិហារ
 8. របាយការណ៍ប្រចាំខែមីនា ឆ្នាំ ២០១៦ របស់មន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្តព្រះវិហារ
 9. របាយការណ៍ប្រចាំខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៦ របស់មន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្តព្រះវិហារ
 10. របាយការណ៍ប្រចាំខែមករា ឆ្នាំ ២០១៦ របស់មន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្តព្រះវិហារ
 11. របាយការណ៍ប្រចាំខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥ របស់មន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្តព្រះវិហារ
 12. របាយការណ៍ប្រចាំខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ របស់មន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្តព្រះវិហារ
 13. របាយការណ៍ប្រចាំខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៥ របស់មន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្តព្រះវិហារ
 14. របាយការណ៍ប្រចាំខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ របស់មន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្តព្រះវិហារ
 15. របាយការណ៍ប្រចាំខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៥ របស់មន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្តព្រះវិហារ
 16. របាយការណ៍ប្រចាំខែឧសភា ឆ្នាំ ២០១៥ របស់មន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្តព្រះវិហារ
 17. របាយការណ៍ប្រចាំខែមេសា ឆ្នាំ ២០១៥ របស់មន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្តព្រះវិហារ
 18. របាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសទី ១ ឆ្នាំ ២០១៥ របស់មន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្តព្រះវិហារ
 19. របាយការណ៍ប្រចាំខែមីនា ឆ្នាំ ២០១៥ របស់មន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្តព្រះវិហារ
 20. របាយការណ៍ប្រចាំខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៥ របស់មន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្តព្រះវិហារ
 21. របាយការណ៍ប្រចាំខែមករា ឆ្នាំ ២០១៥ របស់មន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្តព្រះវិហារ
 22. របាយការណ៍ប្រចាំខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៤ របស់មន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្តព្រះវិហារ
 23. របាយការណ៍ប្រចាំខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៤ របស់មន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្តព្រះវិហារ
 24. របាយការណ៍ប្រចាំខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៤ របស់មន្ទីរ​អភិវឌ្ឍន៍​ជនបទ​ខេត្ត​ព្រះវិហារ
 25. របាយការណ៍ប្រចាំខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៤ របស់មន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្តព្រះវិហារ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Scroll Up