សិក្ខាសាលាស្តីពីព្រឹត្តិការណ៌រៀនសូត្រប្រចាំឆ្នាំ កម្មវិធីលើកកម្ពស់អនាម័យជនបទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ជំហ៊ានទី២
February 27, 2018 by Sovannaroth TON0

សិក្ខាសាលាស្តីពីព្រឹត្តិការណ៌រៀនសូត្រប្រចាំឆ្នាំ កម្មវិធីលើកកម្ពស់អនាម័យជនបទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ជំហ៊ានទី២ ក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តម ទ្រី មេង រដ្ឋលេខាធិការ នៅថ្ងៃទី ២៧ ខែកុម្ភៈ – ១ មិនា ឆ្នាំ២០១៨ នៅសិនធឺ ដាយកូនៀ ភ្នំពេញ។

Scroll Up