នាយកដ្ឋានផែនការ និង ទំនាក់ទំនងសាធារណៈ រៀបចំកិច្ចប្រជុំណែនាំពីការសរសេរ Program Concept Paper (PCP) របស់ គម្រោង KOICA
February 26, 2018 by Sovannaroth TON0

នៅព្រឹកថ្ងៃទី ២៦ ខែ កុម្ភៈ ២០១៨ នាយកដ្ឋានផែនការ និង ទំនាក់ទំនងសាធារណៈ បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំណែនាំពីការសរសេរ Program Concept Paper (PCP) របស់ គម្រោង KOICA ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម យឺន សូផល អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ។

Scroll Up