ក្រុមការងារគម្រោង RRIP II ចុះពិនិត្យការអនុវត្តការងារនៅលើកោះទាំង៥ នៅខេត្តកំពង់ចាម និងខេត្តត្បូងឃ្មុំ
February 2, 2018 by Sovannaroth TON0

នៅថ្ងៃទី ១ ដល់ ២ ខែ កុម្ភះ ឆ្នាំ ២០១៨ ក្រុមការងារគម្រោង RRIP II ផ្នែកបន្សុាំទៅនឹងបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ បានចុះពិនិត្យការអនុវត្តការងារនៅលើកោះទាំង៥ នៅខេត្តកំពង់ចាម និងខេត្តត្បូងឃ្មុំ។

Scroll Up