ក្រុមការងារត្រួតពិនិត្យ និង វាយតម្លៃ នៃនាយកដ្ឋានផ្លូវលំជនបទ ចុះ​ត្រួតពិនិត្យ គម្រោងស្ថាបនាផ្លូវ នៅខេត្តព្រះវិហារ និងខេត្តរតនគិរី
January 27, 2018 by Sovannaroth TON0

នៅថ្ងៃទី ២៦-២៧ ខែ មករា ឆ្នាំ២០១៨ ក្រុមការងារត្រួតពិនិត្យ និង វាយតម្លៃ នៃនាយកដ្ឋានផ្លូវលំជនបទ ដឹកនាំដោយ លោក ឆេង សុទ្ធ អនុប្រធាននាយកដ្ឋាន បានបន្តចុះ​ត្រួតពិនិត្យ បច្ចេកទេស វាយតម្លៃគុណភាព គម្រោងស្ថាបនាចំនួន០៣គម្រោង នៅខេត្តព្រះវិហារ និងខេត្តរតនគិរី។

Scroll Up