លទ្ធផលផ្លូវការនៃការប្រឡងជ្រើសរើសមន្ត្រីរាជការឲ្យ ចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ សម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៧
August 4, 2017 by Sorithychesda PAN0

លទ្ធផលផ្លូវការនៃការប្រឡងជ្រើសរើសមន្ត្រីរាជការឲ្យ ចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ សម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៧ (សម័យប្រឡង ថ្ងៃទី ០២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៧)

បញ្ជាក់ ៖
– បេក្ខជនដែលបានជាប់ស្ថាពរទាំងអស់ ត្រូវមកបង្ហាញខ្លួននៅនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាល និងបុគ្គលិក ចាប់ពីថ្ងៃទី ០៧ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០១៧ រហូតដល់ថ្ងៃទី ១៤ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០១៧ ដើម្បីបំពេញបែបបទចូលបម្រើការងារ។
– ក្នុងករណីដែលបេក្ខជនមិនបានមកបង្ហាញខ្លួនតាមកាលកំណត់នោះ នឹងត្រូវចាត់ទុកថាបេក្ខជនបានបោះបង់ចោលក្របខណ្ឌរបស់ខ្លួន ហើយក្រសួងនឹងជ្រើសរើសបេក្ខជនដែលបានជាប់បម្រុងមកជំនួសវិញ។

No automatic alt text available.

No automatic alt text available.

No automatic alt text available.

No automatic alt text available.

No automatic alt text available.

Scroll Up