ឯកឧត្ដម សួស គង់ រដ្ឋលេខាធិការតំណាងឯកឧត្ដមបណ្ឌិត អ៊ុក រ៉ាប៊ុន រដ្ឋមន្រ្ដីក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំដើម្បីជ្រើសរើសខ្សែផ្លូវអាទិភាពសម្រាប់ថែទាំ
July 27, 2017 by Sorithychesda PAN0

ព្រឹកថ្ងៃទី ២៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៧ ឯកឧត្ដម សួស គង់ រដ្ឋលេខាធិការតំណាងឯកឧត្ដមបណ្ឌិត អ៊ុក រ៉ាប៊ុន រដ្ឋមន្រ្ដីក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំដើម្បីជ្រើសរើសខ្សែផ្លូវអាទិភាពសម្រាប់ថែទាំក្នុងផែនការឆ្នាំ ២០១៨ របស់នាយកដ្ឋានផ្លូវលំជនបទ៕

Image may contain: 3 people, people sitting and tableImage may contain: 3 people, people sittingImage may contain: 9 people, people sitting, people eating, table and indoorImage may contain: 6 people, people sitting

Scroll Up