ក្រុមការងារក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទដើម្បីរៀបចំបញ្ជីសារពើភ័ណ្ឌ និងមូលដ្ឋានទិន្នន័យផ្លូវជនបទ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំឆមាសទី០១ ឆ្នាំ២០១៧

នាព្រឹកថ្ងៃទី០៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧ ក្រុមការងារក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍វជនបទដើម្បីរៀបចំបញ្ជីសារពើភ័ណ្ឌ និងមូលដ្ឋានទិន្នន័យផ្លូវជនបទ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំឆមាសទី០១ ឆ្នាំ២០១៧ ក្រោមការដឹកនាំដោយលោក គង់ ភឿន ប្រធានក្រុមការងារ

Image may contain: 5 people, people sitting and indoor

Image may contain: 1 person, sitting, table and indoor

Image may contain: 1 person, sitting and indoor

Image may contain: 5 people, people sitting and indoor

Scroll Up